strona główna       kontakt
  menu

aktualności
archiwum aktualności
historia miejscowości
galeria
absolwenci
sukcesy
konkursy

  formalności

dokumentacja
Przedmiotowy System Oceniania
wykazy podręczników
rekrutacja
BIP - biuletyn informacyjny SP

  inne

Linki
humor
dla uczniów
dla nauczycieli
o patronie

  Dziennik elektroniczny


  Hymn szkoły
-Hymn szkoły do pobrania
  ogłoszenia


konkursy
 

Ogłoszenia  i informacje o konkursach organizowanych przez SP w Pęperzynie:

 


Konkurs czytelniczy "Mistrz pięknego czytania" do wygrania cenne nagrody!!

Zasady konkursu:

do 19 marca uczniowie ćwiczą czytanie dowolnego tekstu z książki zwracając szczególną uwagę na płynność i technikę czytania, znaki interpunkcyjne i właściwą intonację czytanego tekstu (te elementy będą podlegały ocenie)

19-23 marca odbędą sie eliminacje klasowe, z każdej klasy zostanie wyłoniona trójka najlepiej czytających uczniów, którzy wezmą udział w finale szkolnym 28 marca w 3 grupach wiekowych (klasy 1-3sp; 4-6sp; 7-3g) z każdej grupy wiekowej zostanie wyłoniony zwycięzca. Podczas finału szkolnego zostaną wykorzystane teksty nawiązujące do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym konkursie, wynikają z niego same korzyści, ponieważ wprawisz się w czytaniu, będziesz dzięki temu rozwiązywał lepiej zadania tekstowe na sprawdzianach i jeszcze masz szansę na cenne nagrody!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Zapraszamy wszystkich chętnych od klasy 4 sp wzwyż do wzięcia udziału w konkursie gminnym  "Młodzież zapobiega pożarom" -szczegóły i materiały do nauki u nauczyciela techniki

 


 Zapraszamy wszystkich chętnych od klasy 5 sp wzwyż do wzięcia udziału w drużynowym konkursie gminnym  "Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego" -szczegóły konkursu i materiały do nauki u nauczyciela techniki

 

 


Uwaga konkurs z języka angielskiego - regulamin do konkursu j. angielskiego


UWAGA!!!
Nakręceni uczniowie naszej szkoły!!!!
Pomagamy nie tylko przyrodzie!!!
Ogłaszamy akcję charytatywną na rzecz Kubusia – zbiórkę nieprzydatnych nakrętek po napojach.

Zasady naszej akcji są proste – wygrywa osoba, która przyniesie jak najwięcej zużytych nakrętek. Ogłoszenie wyników konkursu - akcji, a także wręczenie nagrody dla ucznia – zwycięzcy odbędzie się na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2017r .
Nakrętki będą na bieżąco odbierane, ważone i zapisywane na konto ucznia w bibliotece szkolnej.

POWODZENIA!!!
Zdzisława Strawa-Kubiś


REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2016/2017
 
Cele konkursu:
Promocja czytelnictwa.
Utrwalanie nawyku obcowania z książką.
Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.
Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.
Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości.


 
Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Czas trwania konkursu - cały rok szkolny.
Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest
liczba wypożyczonych książek (minimum 20 w ciągu roku szkolnego), terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki, kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

Jurorzy wyłaniają czytelników w trzech kategoriach:
Czytelnik Roku Szkoły Podstawowej klas I-III
Czytelnik Roku Szkoły Podstawowej klas IV-VI
Czytelnik Roku Gimnazjum

 
 
 
Konkurs kończy się w dniu 14.06.2017r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23.06.2017r.


Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom.
Rozdanie nagród laureatom konkursu, odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.
 

  
Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej szkole i zdobądź nagrodę!!!!!
 
 POWODZENIA :-)


KONKURS
Zbiórka zużytych baterii w Bibliotece Szkolnej!!!

czytaj więcej...

 


KONKURS ,,UCZEŃ Z KLASĄ”

Rozpoczynamy nowy, czteromiesięczny konkurs, którego regulamin i zasady zamieszczone są poniżej. Konkurs ten pozwoli nam wyłonić najbardziej kulturalnego ucznia w naszej szkole, a przy okazji nauczyć kilku nowych zasad tak obecnie popularnego savoir-vivre’u.

Regulamin konkursu „Uczeń z klasą”

I. Postanowienia ogólne 
1. Konkurs odbywa się na terenie Zespołu Szkół w Pęperzynie. 
2. Konkurs jest rozstrzygany pod koniec roku szkolnego (czerwiec).
3. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów kulturalnego zachowania oraz właściwych postaw społecznych wobec innych osób 

II. Zasady 
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas: I-III szkoły podstawowej,  IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum. 
2. Każda klasa zapoznaje się na godzinach z wychowawcą z Kodeksem Kulturalnego Ucznia .. 
W czerwcu wychowawca klasy dokonuje analizy zachowania ucznia na podstawie przyznanych punktów, zasięga opinii nauczycieli uczących w danej klasie i typuje zwycięzcę.

III. Opiekun wraz z samorządem uczniowskim przygotowuje listę kandydatów w poszczególnych etapach edukacyjnych i organizuje wybory na „Ucznia z klasą”.
IV. Zwycięzcy z każdego etapu edukacyjnego zostaną nagrodzeni.

 

KODEKS KULTURALNEGO UCZNIA

• Kulturalny uczeń dba o czystość w szkole, szanuje prace innych. 
• Kulturalny uczeń okazuje szacunek każdej osobie.
• Kulturalny uczeń pomaga innym, daje dobry przykład młodszym. 
• Kulturalny uczeń nie używa wulgarnych słów. 
• Kulturalny uczeń nie stosuje przemocy wobec kolegów i koleżanek. 
• Kulturalny uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji. 
• Kulturalny uczeń na lekcjach jest grzeczny: nie żuje gumy, ma wyłączoną komórkę. 
• Kulturalny uczeń szanuje własność swoją i cudzą. 
• Kulturalny uczeń jest zawsze czysto i schludnie ubrany.
• Kulturalny uczeń jest zawsze punktualny, terminowy, życzliwy. 
• Kulturalny uczeń w spokojny sposób przedstawia swoje racje. 
• Kulturalny uczeń na co dzień używa zwrotów i form grzecznościowych. 
• Kulturalny uczeń zachowuje się poprawnie w kolejce do szatni, sklepiku. 
• Kulturalny uczeń nie wchodzi do pokoju nauczycielskiego bez pukania. 
• Kulturalny uczeń efektywnie i w zgodzie współdziała w zespole i podczas pracy w grupach. 
• Kulturalny uczeń umie słuchać innych. 
• Kulturalny uczeń zachowuje się pozytywnie w szkole i poza nią. 
• Kulturalny uczeń potrafi zachować się przy stole podczas uroczystości klasowych. 
• Kulturalny uczeń pamięta o stroju galowym i potrafi go dobrać w zależności od okazji. 
• Kulturalny uczeń potrafi kulturalnie kibicować podczas zawodów, przestrzega zasady fair- play. 
• Kulturalny uczeń przechodzi przez jezdnię w wyznaczonych miejscach. 
• Kulturalny uczeń jest dyskretny, potrafi dochować powierzonych mu tajemnic. 
• Kulturalny uczeń w czasie przerw uczestniczy w bezpiecznych zabawach.

• Kulturalny uczeń zachowuje się pozytywnie w szkole i poza nią.
• Kulturalny uczeń potrafi zachować się przy stole podczas uroczystości klasowych.
• Kulturalny uczeń pamięta o stroju galowym i potrafi go dobrać w zależności od okazji.
• Kulturalny uczeń potrafi kulturalnie kibicować podczas zawodów, przestrzega zasady fair- play.
• Kulturalny uczeń przechodzi przez jezdnię w wyznaczonych miejscach.
• Kulturalny uczeń jest dyskretny, potrafi dochować powierzonych mu tajemnic.
• Kulturalny uczeń w czasie przerw uczestniczy w bezpiecznych zabawach.

 

  


REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

ZESPOŁU SZKÓŁ W PĘPERZYNIE

Organizator konkursu

1.     Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Zespół Szkół w Pęperzynie.

Cel i przedmiot konkursu

1.     Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkół w Pęperzynie. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych Szkoły.

2.     Konkurs trwa od 10.05.17r. do 26.05.2017r.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1.     W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

2.     Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3.     Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4.     Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5.     Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz ZS  w Pęperzynie.

6.     Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Forma prezentacji pracy konkursowej

1.     Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2.     Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

3.     Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej  lub czarno-białej.

4.     Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

·         być czytelne i łatwe do zapamiętania,

·         być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

·         składać się :

o    tylko z logotypu (stylizacji literowej)

o    tylko z elementu graficznego będącego symbolem

o    lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

1.     Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

2.     Projekt logo wykonujemy w dowolnym programie graficznym na komputerze.

Gotową pracę oddajemy w postaciach:

·         wydruku projektu logo, na którym na odwrotnej stronie podajemy swoje imię i nazwisko, klasę oraz nazwę programu, w którym powstał projekt;

·         elektronicznej na podpisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD lub pendrive.

·         w wersji rysunku artystycznego.

Miejsce i termin składania prac konkursowych

1.     Prace należy składać do dnia 26.05.2017r. w bibliotece szkolnej.

2.     Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

3.     Organizator nie zwraca prac.

 

Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

·         zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

·         oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

·         czytelność i funkcjonalność projektu,

·         estetyka wykonania projektu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

1.     W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2.     Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

3.     Planowana data ogłoszenia wyników 01.06.2017r.

4.     Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.


 

 

 

Szkoła zrealizowała projekt:

"Ćwiczę, uczę się, wygrywam"     

 

Szkoła jest uczestnikiem projektu:

 

Szkoła należy do programu:

Copyright by SP Pęperzyn