Deklaracja Dostępności

Wstęp.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

https://sppeperzyn.pl

http://bip7.booswiecbork.eu/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: data sporządzenia – 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Lida e-mail sppeperzyn@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3899277. Natomiast w zakresie udostępnienie informacji niedostępnej można składać wnioski oraz składać żądania zapewnienia dostępności na adres sekretariat@sppeperzyn.pl, lub dzwonić również pod nr tel. 523899277.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Peperzynie

Pęperzyn 33

89-410 Więcbork

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do szkoły można wejść z trzech stron: od północy – wejście główne od strony ulicy bez różnicy poziomów, zachodu-wejście do biblioteki szkolnej i południa – dwa wejścia od boiska szkolnego.  Pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły wchodzą wejściem głównym do budynku od strony ulicy. Uczniowie wejściem południowym – boisko szkolne.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W głównym budynku szkoły istnieją dwie kondygnacje: parter dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz piętro, na które taka osoba samodzielnie nie wjedzie. Nie ma windy.

 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Placówka nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce takie znajduje się na parkingu przy drodze dojazdowej do szkoły i jest oznakowane znakami drogowymi: znaku poziomego P-18 o nawierzchni barwy niebieskiej oraz znakiem pionowymi D-18a wraz z tabliczką T-29.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

W tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także umieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz dodanie fotografii budynku.

Szkoła Podstawowa
im. M. Konopnickiej
w Pęperzynie
Pęperzyn 33; 89-410 Więcbork
tel/fax: 523899277
kom. 622 254 589 email: sekretariat@sppeperzyn.pl
Szkoła należy do programu:
Szkoła należy do projektu: